Ochrana osobných údajov

Zodpovednosť za ochranu údajov na webovej stránke www.delife.sk má prevádzka :

DELIFE s.r.o. 
Bratislavská 73, 903 01 Senec 
IČO: 45 975 159 
Monika Horváthová 
0918 896 092 
office@delife.sk

(„ďalej len prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ pri používaní a spracovaní osobných údajov striktne dodržuje príslušné platné zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Prevádzkovateľ má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Bezpečnosť údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom prijal prevádzkovateľ primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by bola porušená bezpečnosť Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.  

Zdroje a kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od Vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. Podľa aktuálne platnýchzákonných ustanovení o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.Z. – Zákon o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s vašimi osobných údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel. 

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.  

Účelom spracovania osobných údajov je

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke na Technickú kontrolu, emisnú kontrolu a kontrolu originality sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky. (meno, adresa, kontakt, údaje o motorovom vozidle), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov jenevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky. 

Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít. 

Sociálne siete – propagácia a komunikácia prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.  

Zákonný dôvod a účel spracovania

Zákonným dôvodom spracovania je:  

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom uchovávané iba na nevyhnutý čas a archivované podľa zákonných lehôt, ukladaných právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

Prístup k osobným údajommá aj sprostredkovateľ, spoločnosť A.I.S., s.r.o. – správca web stránky.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ.  

Informácie o právach dotknutej osoby – užívateľa

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:  

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom, zaslaním požiadavky na mailovú adresu office@delife.sk  

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Požiadavku na opravu môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu office@delife.sk                 

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Prevádzkovateľ  je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

Požiadavku na vymazanie osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať mailovo na adresu office@delife.sk   

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: