Informácie k technickým
a emisným kontrolám

Na základe §45 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou každého prevádzkovateľa vozidiel podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole.

Pri kontrole je potrebné predložiť okrem pristaveného vozidla zbaveného nečistôt a povinnej výbavy (v určitých prípadoch zaťažené):

 1. doklad vozidla (veľký a malý technický preukaz) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla. Pri jednotlivo dovezených vozidlách a pri vozidlách, u ktorých je montáž LPG alebo CNG vykonaná vo výrobe sa protokol o montáži plynového zariadenia nevyžaduje.
 3. pri kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním kontroly.

Pred vstupom na kontrolu doporučujeme:

 • skontrolovať a očistiť VIN číslo vyrazené na karosérii a výrobný štítok tak, aby všetky znaky boli čitateľné
 • preskúšať funkčnosť všetkých svetiel, stieračov a ostrekovačov
 • demontovať puklice alebo kryty kolies, ktoré nie sú trvalo priskrutkované
 • skontrolovať zápis čelného ochranného rámu, strešného okna a iných doplnkov v rubrike ďaľšie záznamy
 • demontovať časť spájacieho zariadenia, pokiaľ prekrýva niektorý znak evidenčného čísla (pokiaľ nie je na demontáž potrebné náradie)
 • u vozidiel s alternatívnym pohonom skontrolovať zápis LPG,CNG v rubrike druh paliva, príp. v rubrike ďalšie záznamy a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG, CNG
 • pri emisných kontrolách zohriať motor na prevádzkovú teplotu cca 80°C

Lehoty platnosti technických kontrol 

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z. z.

Kategória vozidla Lehoty TK pravidelnej
L3eA1, L4eA1, L6e <=125cm³, O2, R2
4 – 4 – 4
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e >125cm³, L7e, M1, N1, T, R3, R4
4 – 2 – 2
 M2, N2, N3, O3, O4  1 – 1 – 1
 M3  1 – 1 – 1
po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov
 M,N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlá používané na taxislužbu  1 – 1 – 1
 Vozidlá používané v autoškole ako výcvikové vozidlo
(L1e, L2e, O1, R1 - nepodlieha) , (M3, O2, R2, R3, R4 - ako bežné vozidlo)
 1 – 1 – 1

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.


Lehoty platnosti emisných kontrol 

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z. z.

Kategória vozidla Lehoty EK pravidelnej
M1,N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom 1 – 1 – 1
M1,N1,T
4 – 2 – 2
N2, N3, M2, M3 1 – 1 – 1
Vozidlá autoškoly,taxislužby,zdravotníckej a banskej záchrannej služby alebo poruchovej služby plynárenskych zariadení 1 – 1 – 1

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať ak:

 • nie sú predložené ustanovené doklady
 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení